Risico- inventarisatie en -evaluatie met Plan van Aanpak:

Een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om de risico’s te verminderen.

Risico- inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbo-wet zijn alle bedrijven verplicht een Risico inventarisatie- en evaluatie uit te laten voeren. De RI&E geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen.

Tijdens het bezoek aan uw bedrijf door een adviseur van Meurs ArbeidsVeiligheid & Advies wordt, aan de hand van een aantal checklisten, een beoordeling gemaakt van de mogelijke risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Bij de beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen risico’s die zijn verbonden aan het gevoerde bedrijfsbeleid en de risico’s die voortkomen uit de inrichting van de werkruimten.

Aan de hand van de inventarisaties wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de risico’s en de mogelijk te ondernemen beheersmaatregelen. Deze zaken omschrijven wij voor u in een zogenaamd Plan van Aanpak. Dit is een overzicht van de verbeterpunten en de te nemen maatregelen met daaraan gekoppeld de prioriteit van de eventueel te ondernemen acties.

Indien nodig worden de inventarisatie en het Plan van Aanpak vervolgens ter toetsing voorgelegd aan de Arbodienst. Uiterlijk binnen vier weken na het bedrijfsbezoek ontvangt u de volledige rapportage, inclusief de checklisten, Plan van Aanpak en het toetsingsrapport.

Als u niets doet?

De RI&E is niet voor niets wettelijk verplicht. Wie hem niet uitvoert, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf.

Inspectie SZW let overal op

Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar hij controleert ook of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Of die RI&E compleet is, en getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. En of de arbodienst/deskundige een advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak. U als ondernemer moet kiezen voor de beste oplossingen die technisch, econmisch en operationeel mogelijk zijn. Die keuze maakt hij samen met een adviseur van Meurs ArbeidsVeiligheid & Advies en de werknemers.

Waarschuwing, bestuurlijke boete, proces-verbaal

Indien u geen of geen goede RI&E kunt laten zien, dan zal de inspecteur u een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving geven. Bij een eis tot naleving zal de inspecteur u specifiek aangeven wat u precies moet doen met uw RI&E. Zowel bij een waarschuwing als bij een eis tot naleving krijgt u een termijn opgelegd waarbinnen u de (onjuiste/onvolledige) RI&E alsnog kunt maken. Als de termijn voorbij is, en de RI&E er nog steeds niet is óf de RI&E nog steeds niet goed is dan krijgt u alsnog een bestuurlijke boete. Deze cyclus herhaalt zich net zolang tot het bedrijf voldoet aan de RI&E-verplichting. Door recidive zal de boete steeds hoger worden en uiteindelijk resulteren in een proces-verbaal. Dan komt de zaak voor de rechter. Alle eerder opgelegde boetes dienen ook betaald te worden; bij niet betalen door het bedrijf wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

Over welke bedragen gaat het?

De bestuurlijke boete die Inspectie SZW kan opleggen indien u niet beschikt over een RI&E, conform artikel 5, lid 1 van de Arbowet kan tot gauw 3000 euro oplopen. (De te betalen boetes zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf).